Upravit stránku

Všeobecné obchodní podmínky


V souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vydávají níže uvedené společnosti ( bod 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) tyto
Všeobecné obchodní podmínky  pro dopravce (dále jen „VOP“).

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 25025589 je společnost se sídlem Smetanova 683, Chabařovice, CZ- 403 17, zapsaná u obchodního rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12854 (dále jako „Objednatel“).
1.2 ZDEMAR TRANSPORT a.s., IČ: 22797785 je společnost se sídlem Smetanova 683, Chabařovice, CZ- 403 17, zapsaná u obchodního rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2277 (dále jako „Objednatel“).
1.3 ZDEMAR CZECH s.r.o., IČ: 07247176 je společnost se sídlem Smetanova 683, Chabařovice, CZ - 403 17, zapsaná u obchodního rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41901 (dále jako ,,Objednatel").

1.5 Dopravcem je fyzická nebo právnická osoba, která Objednateli poskytuje Služby na základě Smlouvy objednávky dle těchto VOP (dále jako „Dopravce“).

2. PŘEDMĚT VOP
2.1 Předmětem těchto VOP je sjednání a úprava základních podmínek, kterými se bude řídit režim přepravy zboží a úkonů souvisejících s přepravou, jakož i práva a povinnosti Objednatele a Dopravce vyplývající z těchto smluvních vztahů.

3. ROZSAH PLATNOSTI VOP
3.1 Tyto VOP tvoří součást každé Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dopravcem. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedená v těchto VOP, Objednávce, Smlouvě či rámcové smlouvě o provádění přeprav se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (dále jen „Úmluva CMR“), Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen „Dohoda ADR“) a Evropskou dohodou o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dále jen „Dohoda AETR“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k mezinárodní a vnitrostátní silniční přepravě.

4. VÝKLAD POJMŮ
4.1 Objednávka je závazný návrh na uzavření Smlouvy odeslaný Objednatelem na vzorovém tiskopise Objednatele Dopravci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), faxem, písemně poštou, faxem nebo předaný dopravci osobně. Všechny uvedené způsoby komunikace se považují za rovnocenné.
4.2 Smlouva je smlouva o přepravě mezi Objednatelem a Dopravcem, kterou se Dopravce zavazuje Objednateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a Objednatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (cenu za přepravu). Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Dopravcem potvrzené/akceptované Objednávky Objednateli včetně doložení dokladu o smluvním pojištění odpovědnosti dopravce za způsobenou škodu. Odesláním potvrzené Objednávky Objednateli Dopravce stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním těchto VOP, a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Dopravcem a Objednatelem. Nedílnou součástí každé Smlouvy jsou tyto VOP. V případě, že Dopravce nedodá před přepravou pojištění nákladu s připojištěním na zcizení platné po celou dobu jejího trvání (resp. po dobu trvání přepravy), nemusí být přeprava Objednatelem uhrazena. V případě, že Dopravce uskuteční přepravu dle Smlouvy bez platně sjednaného pojištění odpovědnosti dopravce za způsobenou škodu na celou dobu trvání Smlouvy (resp. po dobu trvání přepravy) v rozsahu nejméně 5.000.000 Kč, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
4.3 Službou se rozumí zajištění přepravy zásilky z místa odeslání do místa určení na základě Smlouvy dle těchto VOP. Součástí Služby může na základě Smlouvy být i zajištění celního odbavení zboží, popř. uskladnění zásilky Dopravcem.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Nepotvrdí-li Dopravce Objednávku do jedné hodiny od okamžiku jejího přijetí, pozbývá Objednávka platnosti, nedohodnou-li se Dopravce a Objednatel jinak. Potvrdí-li Dopravce Objednávku, uvede na ni SPZ vozidla či vozidel, jimiž bude Objednávku realizovat. Předloží-li Dopravce Objednateli písemně návrh na změnu či doplnění Objednávky, jedná se o nový návrh Smlouvy. Jestliže Objednatel akceptuje nový návrh Smlouvy, potvrdí jej Dopravci. Dopravce obdrženou objednávku může potvrdit následujícími způsoby:
 a, elektronickou poštou na emailovou adresu info@zdemar.cz nebo na konkrétní emailovou adresu zaměstnance Objednatele (zaměstanec@zdemar.cz),
 b, písemně zasláním Objednávky faxem Objednateli,
 c, osobním předánímv sídle či pobočce dopravce.
Dopravce je při přepravě zásilky povinen dbát pokynů Objednatele, a je povinen chránit jeho zájmy a zájmy vlastníka přepravovaného zboží a přepravu provést odborně, tj. řádně a včas dle Objednávky. Objednatel je po dobu provádění přepravy oprávněn disponovat se zásilkou, zejména je oprávněn požadovat okamžité zastavení přepravy, změnu místa vykládky nebo vydání zásilky jinému příjemci, než který byl uveden v Objednávce. Dopravce je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které mohou mít vliv na řádné splnění závazku Dopravce provést přepravu a vzniknou při realizaci přepravy (dopravní omezení, změny povětrnostních podmínek, čekací doby apod.). Dopravce je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy Objednatele. V rámci těchto činností mimo jiné Dopravce:
  a) řádně pečuje o Zásilku, která mu byla svěřena, jakož i o věci, které pro Objednatele získal;
  b) upozorňuje Objednatele na zjevnou nesprávnost jeho pokynů nebo na rozpor jeho pokynů s právními předpisy;
  c) upozorňuje Objednatele na existenci zákonných a/nebo úředních překážek přepravy (např. omezení dovozu a vývozu, embargo apod.);
  d) je povinen upozornit bezodkladně Objednatele na veškeré veřejnoprávní povinnosti spojené s přepravou Zásilky, pokud tyto povinnosti nejsou Objednateli prokazatelně známy;
5.2  Dopravce odpovídá za řádné provedení nakládky zboží a zabezpečení zásilky proti případnému poškození při přepravě. Dopravce odpovídá za zásilku a v případě vzniku škody na zásilce má povinnost tuto škodu v plné výši uhradit. Při převzetí zásilky k přepravě je Dopravce povinen ověřit spo celou dobu přepravy právnost údajů v nákladním/dodacím listě, zejména množství a druh přepravovaného zboží.
5.3 Dopravce je povinen provádět přepravu zásilky technicky vhodnými a po technické stránce plně způsobilými dopravními prostředky a je povinen u svých zaměstnanců, zajišťujících přepravu zásilky, dbát o náležitou odbornou kvalifikaci. Pro nakládku je požadováno 12 kurt, kompletní latění, čistá ložná plocha, ochranné rohy, protiskluzové podložky. Dopravce má povinnost být účasten nakládky a vykládky, zkontrolovat počet kusů a označení zásilky, zjevný stav zásilky a způsob uložení zásilky na vozidle. V případě, že nebude moci Dopravce toto provést, tak učiní písemnou výhradu do nákladního listu CMR, nikoliv pouze čísly, ale slovně. Stejně tak bude Dopravce postupovat při špatném uložení zásilky, kde nejdříve upozorní odesílatele a pokud odesílatel nepřeloží zásilku, tak informuje Dopravce Objednatele a učiní písemnou výhradu do nákladního listu CMR. Dopravce je povinen mít k dispozici u nakládky potřebné zajišťovací materiály na upevnění nákladu, podle uváděného druhu nákladu. Případně je povinen si u nakládky zajistit tento materiál, aby byla zásilka zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy. Pokud Dopravce nedodrží termín nakládky nebo vykládky ve vnitrostátní nákladní přepravě určený na určitou hodinu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 € za každou započatou hodinu a u termínu nakládky a vykládky určeného pouze dnem uhradí Dopravce Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 € za každý započatý kalendářní den. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud Dopravce nedodrží termín nakládky v mezinárodní nákladní přepravě určený na určitou hodinu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 € za každou započatou hodinu a u termínu nakládky určeného pouze dnem uhradí Dopravce Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 € za každý započatý kalendářní den. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud Dopravce nedodrží termín vykládky (překročení dodací lhůty) v mezinárodní nákladní přepravě určený na určitou hodinu nebo na určitý den, odpovídá Dopravce za škodu v souladu s úmluvou CMR.
5.4 Dopravce je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy vztahující se k prováděné přepravě a zajistit, aby jeho zaměstnanci byli seznámeni s obsahem Smlouvy.
5.5 Není-li mezi stranami Smlouvy výslovně ujednáno, nebo neudělí-li předem Objednatel Dopravci písemný souhlas, není Dopravce oprávněn svěřit zásilku k přepravě třetím osobám (subdopravcům). Bez předchozího písemného svolení Objednatele není Dopravce oprávněn provádět v průběhu přepravy překládku či změnu SPZ vozidla. V případě porušení povinností dle tohoto bodu se zavazuje Dopravce zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši10.000 €, přičemž nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.
5.6 Dopravce je povinen dbát nařádné vyznačení veškerých údajů týkajících se provedené přepravy do záznamu o provozu vozidla, tj. zejména vyznačit termín nakládky a vykládky, označení vozidla, jméno řidiče, označení zásilky včetně podpisu příjemce. Dopravce je rovněž povinen provést řádné vyznačení všech povinných údajů v nákladním listu/nákladním listu CMR a dodacím listu.
5.7 Dopravce se zavazuje umožnit a zajistit nakládku a spediční odbavení silničních nákladních vozidel nejpozději do 2 hodin od času přistavení vozidla v místě nakládky zboží, nebylo-li v Objednávce dohodnuto jinak. Zároveň je Dopravce povinen zajistit, aby nakládka a vykládka proběhla řádně, a v případě potřeby mechanismů má povinnost zajistit tyto mechanismy.
5.8 Dopravce je povinen chránit obchodní tajemství Objednatele, za které se považují veškeré informace sdělené Objednatelem Dopravci v souvislosti s prováděním přeprav pro Objednatele, tj. zejména informace o uskutečněných přepravách, cenových ujednáních či klientech Objednatele. Informace předané Objednatelem může Dopravce sdělit třetím osobám pouze v případě, je-li to nezbytně nutné k plnění účelu Smlouvy. Dopravce se rovněž zavazuje zdržet se jakéhokoli soutěžního jednání vůči Objednateli za využití informací získaných při obchodních vztazích s Objednatelem. V případě nepovoleného přímého kontaktování zákazníka Objednatele Dopravcem, je Objednatel oprávněn za každé jednotlivé nepovolené přímé kontaktování zákazníka Objednatele vyúčtovat Dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000 €, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.
5.9 Dopravce je povinen bezodkladně podat zprávu Objednateli, jestliže v průběhu přepravy vznikla nebo hrozí škoda na zásilce a Objednatel se zavazuje udělit Dopravci včas takové pokyny, které by vedly k minimalizaci této škody. V případě škody, která vznikla okolnostmi, při nichž Dopravce nebude zproštěn odpovědnosti, zavazuje se Dopravce k včasnému uplatnění příslušné náhrady škody u pojistitele. Objednatel je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou možnou součinnost, zejména zajistit včas potřebné doklady k prokázání výše vzniklé škody, o něž bude Dopravcem požádán.
5.10 Dopravce má povinnost v případě jakékoli potřeby komunikace ohledně přepravy zásilky kontaktovat Objednatele. Dopravce není oprávněn bez předchozího svolení Objednatele kontaktovat přímo zákazníka Objednatele či vlastníka přepravovaného zboží. Pro případ porušení této povinnosti má Objednatel právo vyúčtovat Dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000 € za každé jednotlivé porušení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody.
5.11 Objednatel je oprávněn v případě prodlení Dopravce s realizací Smlouvy, odstoupit od jiných, již uzavřených Smluv, jež doposud nebyly Dopravcem realizovány. O uplatnění tohoto práva je Objednatel povinen Dopravce bezodkladně písemně informovat.
5.12 Dopravce se zavazuje nenabízet po dobu 1 roku od uzavření smlouvy o přepravě dopravní služby osobám, jejichž identifikační údaje se dozvěděl při provádění přepravy. V případě porušení této povinnosti se Dopravce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 € za každou jednotlivou přepravu.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Cena za přepravu zásilek je smluvní, a strany ji sjednávají v konkrétní Objednávce přepravy, resp. Smlouvě (dále jen „Cena za přepravu“); není-li v Objednávce uvedeno jinak, jsou sjednány ceny bez příslušné zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Případná čekací doba na nakládce a vykládce, avšak vždy maximálně 24 hod., je zahrnuta v ceně přepravy. Cena za přepravu platí pouze v případě písemného sjednání přepravní smlouvy, jinak je mezi objednatelem a dopravcem sjednána stejná cena za přepravu pro případ uzavření přepravní smlouvy ústní nebo konkludentní formě ve výši 75 % z ceny přepravy sjednané pro případ sjednání přepravní smlouvy v písemné formě.
6.2 Cena za přepravu zahrnuje veškeré náklady Dopravce s provedením přepravy zásilky dle Smlouvy, zejména pak zahrnuje i mýtné či poplatky za vjezd či průjezd vozidla nebo jiné správní poplatky a cla. V ceně za přepravu je zahrnuto rovněž i případné zdržení při nakládce či vykládce zásilky nepřesahující 24 hod.
6.3 Dopravce je povinen vyúčtovat Objednateli cenu za provedení přepravy dle Smlouvy na základědaňového dokladu – faktury vystavené a doručené Objednateli do 10 kalendářních dnů od ukončení přepravy. Ukončením přepravy se rozumí převzetí zásilky příjemcem dle Objednávky či následného pokynu Objednatele. Splatnost faktur je stanovena na 60 kalendářních dnů od obdržení faktury s úplnými doklady k přepravě. Jestliže faktura nemá obvyklé nebo v těchto VOP stanovené náležitosti nebo k ní nejsou připojeny přílohy uvedené v těchto VOP, je Objednavatel oprávněn fakturu vrátit Dopravci k doplnění či opravě. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou Ceny za přepravu a splatnost faktury je počítána ode dne opětovného přijetí u objednatele. K faktuře je Dopravce povinen připojit doklady osvědčující provedení přepravy zásilky dle Objednávky a nákladního listu CMR (přepravní doklady), tj. zejména řádně vyplněný záznam o provozu vozidla, nákladní list/nákladní list CMR a dodací list, jinak není Objednatel povinen přepravné Dopravci hradit. V případě výhrady učiněné na CMR nákladním listu nebo v potvrzení o provedení národní přepravy zboží, se splatnost přepravného odkládá o 30 dní; o tomto prodloužení splatnosti bude informovat Objednatel Dopravce.
6.4 Pro případ, kdy Dopravce v rozporu s čl. 6 odst. 6.3 těchto VOP doručí Objednateli fakturu opožděně či bez stanovených náležitostí, je Dopravce povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 80 €. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu na Cenu za přepravu.
6.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli, i nesplatnou, pohledávku Dopravce za Objednatelemjednostranně započítat bez souhlasu Dopravce proti jakékoli, i nesplatné, pohledávce Objednatele za Dopravcem. Dopravce není oprávněn jakoukoli jeho pohledávku Dopravce za Objednatelem jednostranně započítat bez souhlasu Objednatele. Dopravce není oprávněn jakoukoli jeho pohledávku či nárok z jiných obchodních vztahů mezi Objednatelem a Dopravcem za Objednatelem postoupit.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
7.1 Případné vzniklé spory mezi smluvními stranami budou primárně řešeny jednáním mezi účastníky mimosoudní cestou na základě vzájemného jednání za účelem zachování dobrých obchodních vztahů. V případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen před českými soudy, a dle právního řádu České republiky.
7.2 Objednatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem. Nové platné a účinné znění VOP vyvěsí Objednatel na svých internetových stránkách a v prostorách svého sídla. Vůči Dopravci je aktuální znění VOP účinné ode dne, kdy mu byla doručena Objednávka odkazující na toto nové znění VOP, nebo ode dne, kdy se s novým zněním VOP měl možnost seznámit, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
7.3 Jestliže je mezi Objednavatelem a Dopravcem uzavřena rámcová smlouva o provádění přeprav nebo jinak označená smlouva obdobného významu, řídí se smluvní strany ve věcech v této smlouvě či Objednávce výslovně neupravených vždy těmito VOP.
7.4 Dopravce tímto uděluje souhlas Objednateli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí v rámci obchodních vztahů, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je možno kdykoli písemně odvolat dopisem adresovaným Objednateli.
7.5 Tyto VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na internetové adrese: www.zdemar.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle Objednatele.
7.6 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 09. 2017

ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.
ZDEMAR CZECH s.r.o.
ZDEMAR TRANSPORT a.s.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti